Công khai TT61

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: TRƯỜNG MG NGUYỄN VĂN THẢNH
Chương: 622
         ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH QUÝ  II/2018
                                           (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
                                                  dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Triệu đồng
Số Nội dung Dự toán năm Ước thực So sánh (%)
TT hiện quý II Dự toán Cùng kỳ
năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1  Số thu phí, lệ phí
1.1 Lệ phí
Học phí
Lệ phí B
…………….
1.2 Phí
Phí A
Phí B
…………….
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại
2.1 Chi sự nghiệp………………….
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2.2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN
3.1 Lệ phí
Lệ phí A
Lệ phí B
…………….
3.2 Phí
Phí A
Phí B
…………….
II Dự toán chi ngân sách nhà nước
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Nghiên cứu khoa học
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên           1,395                638           48           98
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 648.6448
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hội
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
11 Chi Chương trình mục tiêu
1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)
2 Chi Chương trình mục tiêu
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)